Stillinge IF » Vedtægter


 Vedtægter for Stillinge Idrætsforening

§ 1 - Foreningens navn og hjemsted

§ 2 - Formål

§ 3 - Afdelinger

§ 4 - Optagelse af medlemmer

§ 5 - Udmeldelse

§ 6 - Eksklusion

§ 7 - Hovedbestyrelsen

§ 8 - Hovedbestyrelsens bemyndigelse

§ 9 - Afdelingernes ledelse

§ 10 - Afdelingsbudget

§ 11 - Hæftelse - Forpligtigelse

§ 12 - Tidspunkter

§ 13 - Ordinær generalforsamling

§ 14 - Dagsorden

§ 15 - Ekstraordinær generalforsamling

§ 16 - (Udgået)

§ 17 - Æresmedlemmer

§ 18 - Foreningens opløsning


§ 1. Foreningens navn og hjemsted.

1. Foreningen Stillinge Idrætsforening er stiftet 4. november 1867 under navnet Stillinge Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening.

2. Foreningen er hjemmehørende i Kirke Stillinge Sogn, Slagelse Kommune.

3. Foreningens farver er sorte og hvide (Sort/hvid stribet (lodret) trøje, sorte shorts).


§ 2. Formål

1. Foreningens formål er, ved idræt og andre kulturelle aktiviteter, at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel med hovedvægt på lokalområdet og Slagelse Kommune.


§ 3. Afdelinger

1. Foreningens afdelinger er tilsluttet de respektive specialforbund under "Danmarks ldræts-Forbund" eller "Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger" og er undergivet disses love og bestemmelser.

2. Foreningen kan være tilsluttet Slagelse Idrætsråd (SIR)


§ 4. Optagelse af medlemmer

1. Alle kan blive medlem af foreningen, dog jf. pkt. 6.

2. Ved indmeldelse i foreningen skal navn, adresse og fødselsdato oplyses til foreningens kassér.

3. Det enkelte medlem har pligt til at meddele nærmeste træner eller leder om adresseændringer.

4. Det enkelte medlem skal ved indmeldelse oplyses om, at foreningens vedtægter kan findes på foreningens hjemmeside.

5. Medlemskab kan også erhverves ved indbetaling af et foreningskontingent, som fastsættes af bestyrelsen.

6. Hovedbestyrelsen forbeholder sig ret til at afvise medlemskab af foreningen.


§ 5. Udmeldelse

1. Ethvert medlem kan til enhver tid vælge at melde sig ud af foreningen.

2. De, af de relevante forbund, fastsatte bestemmelser vedr. klubskifte skal dog altid overholdes.


§ 6. Eksklusion

1. Hvis et medlem ikke har betalt kontingent 30 dage efter at kassereren har udsendt rykkerskrivelse, kan bestyrelsen vælge at ekskludere medlemmet.

2. Hvis et medlem overtræder foreningens vedtægter, kan bestyrelsen vælge at eksludere medlemmet.

3. Hvis et medlem gentagne gange undlader at efterkomme henstillinger fra bestyrelse eller aktivitetsudvalg af
sportslig eller etisk karakter, kan bestyrelsen vælge at eksludere medlemmet.

4. Enhver eksklusion skal godkendes på førstkommende ordinære generalforsamling.


§ 7. Hovedbestyrelsen

1. Stillinge Idrætsforening ledes af en hovedbestyrelse på 9 medlemmer, der vælges til foreningens generalforsamling, dog jf. punkt 11.

2. Hovedbestyrelsen består af en formand, en næstformand og en kasserer.

3. De 6 øvrige pladser består af afdelingsformændene, eller suppleanter for

 Fodbold ungdom-afdelingen,

 Fodbold senior-afdelingen,

 Håndbold-afdelingen,

 Gymnastik-afdelingen,

 Badminton-afdelingen samt

 Petanque-afdelingen.

 

 

4. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen.

Formanden er på valg i lige årstal. Næstformand og kassér er begge på valg i ulige årstal.

5. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen.

6. Hovedbestyrelsen afholder møde på formandens, næstformandens eller 2 bestyrelsesmedlemmers foranledning ca. 1 gang om måneden.

7. Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

8. Hovedbestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når det er dokumenteret, at fraværende medlemmer er gjort bekendt med mødets afholdelse.

9. Hovedbestyrelsen skal føre protokol over generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og vigtige beslutninger indenfor foreningen.

10. Ved stemmelighed i hovedbestyrelsen/forretningsudvalget tæller formandens stemme dobbelt, eller i dennes fravær næstformandens.

11. Kan en afdelingsformand ikke findes til generalforsamlingen, udpeger hovedbestyrelsen selvstændigt en fungerende formand snarrest muligt


§ 8. Hovedbestyrelsens bemyndigelse

1. Hovedbestyrelsen leder foreningen efter disses love.

2. Foreningen tegnes af formand og næstformand. Ved forfald erstatter kassereren den manglende person.

3. Hovedbestyrelsen skal, såfremt det af økonomiske eller sportslige grunde skønnes nødvendigt, træde hjælpende til og kan eventuelt nedlægge en afdeling.

4. Afdelingen kan dog forlange beslutningen udskudt til endelig afgørelse på en generalforsamling. Såfremt det skønnes hensigtsmæssigt, kan hovedbestyrelsen foranledige oprettet nye afdelinger.

5. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til løsning af særlige opgaver, samt have bemyndigelse til i fornødent omfang at ansætte lønnet hjælp.

6. Bestyrelsen er bemyndiget til at indkalde eksperter til bestyrelsesmøderne.

7. Bestyrelsen kan ansætte lønnet medhjælp til teknisk/administrative opgaver.


§ 9. Afdelingernes ledelse

1. Udvalgene varetager ledelsen af de respektive aktiviteter under ansvar overfor bestyrelsen.

2. Et udvalg består af en afdelingsformand samt mindst 2 udvalgsmedlemmer.

3. Udvalgsmedlemmer vælges på generalforsamlingen, dog jf. punkt 4.

4. Kan et udvalgsmedlem ikke findes til generalforsamlingen, udpeger hovedbestyrelsen selvstændigt et fungerende medlem snarrest muligt.

5. Udvalgsmøder ledes af afdelingsformanden, som har ansvar for, at der udarbejdes et beslutningsreferat, som tilsendes hovedformanden senest 14 dage efter mødets afholdelse.

6. De enkelte afdelingsudvalgs medlemmer er på valg hvert år.


§ 10. Afdelingsbudget

1. De enkelte afdelingsudvalg udarbejder på første udvalgsmøde efter generalforsamlingen et budgetudkast, som skal godkendes af bestyrelsen.

2. Udvalgsformændene er ansvarlige for, at dette budget forelægges bestyrelsen senest 3 uger efter generalforsamlingen.

3. I tilfælde af budgetoverskridelser orienteres bestyrelsen hurtigst muligt.


§ 11. Hæftelse - Forpligtigelse

1. Foreningens medlemmer, bestyrelses- og udvalgsmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.

2. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen ud over kontingentforpligtelsen.

3. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

 

§ 12. Tidspunkter

1. Idrætsforeningens ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar måned.

2. Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.

Hidtil har regnskabsåret været 1. april til 31. marts. Dette betyder, at regnskabsåret for år 2011 er for 1. april 2011 til 31. december 2011.


§ 13. Ordinær Generalforsamling.

1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

2. Bestyrelsen indkalder ved annoncering i dagspressen og opslag i hallen senest 4 uger før generalforsamlingen.

3. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

4. Bestyrelsen offentliggør endelig dagsordenen og revideret regnskab på foreningens hjemmeside senest 8 dage før generalforsamlingen.

5. Stemmeret har alle betalende medlemmer, der på dagen for generalforsamlingens afholdelse er fyldt 15 år, og som ikke er i kontingentrestance.

6. Medlemmer, der ikke er fyldt 15 på dagen, hvor generalforsamlingen afholdes, kan repræsenteres af forældre eller værge, som så har stemmeret. Hver deltager kan dog kun have én stemme.

Bestyrelsen kan kræve dokumentation for forældre- eller værgeforholdet.

7. Stemmeret kan kun opnås ved personligt fremmøde. Hvis stemmeretten er opnået jf. stk. 5, er det forældre/værges fremmøde, der er afgørende for stemmeretten.

8. Hvert medlem kan kun have en stemme.

9. Æresmedlemmer jf. § 17 har ikke stemmeret, medmindre de samtidig er betalende medlemmer.

10. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal. Vedtægtsændringer kræver dog 2/3 flertal.

11. Ethvert af generalforsamlingens medlemmer kan begære skriftlig afstemning ved enhver afstemning.

12. Alle personligt myndige medlemmer er valgbare til bestyrelsesposter og udvalgsposter.

Medlemmer, der er fyldt 15 år på dagen for generalforsamlingen kan vælges til udvalgene, men ikke bestride posten som udvalgsformand.

13. Generalforsamlingen vælger en dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen eller de enkelte aktivitetsudvalg. Dirigenten leder generalforsamlingen.


§ 14. Dagsorden

1. Dagsorden for ordinær generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Hovedbestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Valg af formand.

6. Valg af næstformand.

7. Valg af kasserer.

8. Valg af afdelingsformænd.

9. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen.

10. Valg af 2 revisorer.

11. Valg af 1 revisorsuppleant.

12. Eventuelt.

 

§ 15. Ekstraordinær generalforsamling

1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen skønner, at dette er påkrævet, eller når 25 % af foreningens medlemmer skriftligt begærer dette.

2. En skriftlig begæring skal sendes til den, der jf. § 8 tegner foreningen. Begæringen skal indeholde beskrivelse af forhandlingsemne.

3. Bestyrelsen kan vælge at afvise begæringer om ekstraordinær generalforsamling, hvis alle følgende betingelser er opfyldt:

 alle bestyrelsesmedlemmer på et bestyrelsesmøde vedtager dette og

 alle bestyrelsesmedlemmer er tilstede ved dette møde og

 der har været afhold mindst 2 ekstraordinære generalforsamlinger siden sidste ordinære generalforsamling.

En sådan afvisning skal skriftligt fremsendes til den, der har begæret ekstraordinær generalforsamling senest 8 dage efter modtagelse af begæringen.

4. Ekstraordinær generalforsamling annonceres i dagspressen og ved opslag, og annonceringen skal indeholde dagsorden jf. stk. 5. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal foretages senest 14 dage efter modtagelse af begæring, dog jf. stk. 3.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 30 dage efter at begæring er modtaget.

5. Dagsorden til ekstraordinær generalforsamling.

Dagsordenen indeholder forhandlingsemnet. Bestyrelsen kan vælge at sætte yderligere punkter på dagsordenen.

6. En ekstraordinær generalforsamling kan ikke erstatte den ordinære generalforsamling.

7. Adgang til, og stemmeret på, en ekstraordinær generalforsamling følger de i § 12 stk. 5 til 9 fastsatte bestemmelser.

8. Afgørelser på ekstraordinær generalforsamling træffes iht. § 12 stk. 10.


§ 16. (Udgået)


§ 17. Æresmedlemmer

1. Generalforsamlingen kan vælge æresmedlemmer.


§ 18. Foreningens opløsning

1. Foreningen kan opløses, når dette besluttes af to generalforsamlinger med mindst to og højest fire ugers mellemrum, således at tre fjerdedele af de på hver generalforsamling afgivne stemmer afgives for opløsning.

2. Til generalforsamlinger om foreningens opløsning skal der indkaldes med det varsel, der er fastsat for indkaldelse til foreningens ordinære generalforsamlinger. Desuden skal der sendes skriftlig indkaldelse til alle foreningens medlemmer.

3. Ved opløsning af foreningen overgår den eventuelle formue og øvrige værdier til lokalområdets foreningen efter bestyrelsens ønske. Dog skal materiale af historisk interesse og værdi overdrages historisk museum i Slagelse.

4. Ovennævnte midler og rekvisitter skal dog atter udleveres, såfremt en ny bestyrelse inden et år fra opløsningen ved forevisning for tilgodesete foreningers bestyrelse af medlemsliste godtgør, at der er basis for genopståen.

Vedtaget på generalforsamlingen 7. februar 2012

Stillinge IF | Bildsøvej 74B, Kirke Stillinge | DK-4200 Slagelse | Cvr. 3026 4509